Privacybeleid

1. WIE ZIJN WIJ

"Wij", "ons" of "onze" betekent Appeel.io nv, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer BE 0698.600.829. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door uw gebruik van onze website.
Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze diensten verwijzen we u naar de overeenkomst die tussen ons kan worden gesloten. Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uiteengezet hoe we gegevens verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken ("verwerken") de persoonsgegevens die u met ons deelt, en welke rechten u heeft. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen. Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact opnemen met ons:

 • (a) Via mail: info@appeel.io, ter attentie van onze Data Protection Officer.;

 • (b) Per post: naar Appeel.io DPO, Veldkant 33A, 2550 Kontich, BE 0698.600.829.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 15/12/2022.

2. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.
De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

 • (a) Als u het contactformulier op onze website gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden.

 • (b) Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen, waaronder uitnodigingen voor door ons georganiseerde evenementen, seminars enz.

 • (c) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

 • (d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om rechten af te dwingen of uit te oefenen die ons ter beschikking staan op basis van de toepasselijke wetgeving, zoals gebruik voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 • (e) We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om aan onze verplichtingen te voldoen zoals uiteengezet door de toepasselijke wetgeving.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 • (f) Contactgegevens : indien u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonlijke gegevens die u ervoor kiest in te vullen aangewezen blanco veld (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 • (g) Nieuwsbrief : Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u is verstrekt

 • (h) Gebruiksgegevens : we verzamelen persoonlijke gegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet herleidbaar zijn tot u als individu), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van dit privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

 • (i) Werving : Wij verzamelen persoonsgegevens over uw contact met een van onze recruiters, met als doel een potentiële job voor ons uit te voeren. De gegevens die we verzamelen: Gegevens over uw identiteit, professionele gegevens, verbindingsgegevens en locatiegegevens. Deze persoonsgegevens worden door u verstrekt of verzameld door contact met één van onze recruiters (e-mail, telefoon of LinkedIN). Wij verzamelen uw gegevens met uw toestemming in het platform dat wij specifiek gebruiken voor wervingsdoeleinden: Carerix.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming en gerechtvaardigd belang voor klant- en kandidatenbeheer.
Indien de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.In het geval dat de rechtsgrondslag voor verwerking onze legitieme belangen het algemeen belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in artikel 4.12 van dit Privacybeleid. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

3. BEWAREN VAN UW GEGEVENS EN VERWIJDERING

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een specifiek doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is om vooraf een termijn op te geven, wordt de bewaartermijn als volgt bepaald:

 • (a) U hebt specifiek ingestemd met het bewaren van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen als u ons uitdrukkelijk vraagt deze ongedaan te maken, zie hieronder voor meer informatie over het verwijderen van uw gegevens.

 • (b) U hebt niet specifiek uw toestemming gegeven. We bewaren ze dan niet langer dan strikt nodig is om contact met je op te nemen. In dit geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan 12 maanden.

In het geval dat u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, en een dergelijk bezwaar slaagt, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.
Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te stellen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

4. UW RECHTEN

In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming opgesomd. We hebben geprobeerd ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval dat we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, in het geval dat wij dat doen, hebt u recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt.

U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer exemplaren aanvraagt.

Het recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Die omstandigheden omvatten:

 • (a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • (b) U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond;

 • (c) De verwerking is voor direct marketingdoeleinden;

 • (d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of,

 • (e) Het wissen is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht om te wissen. Die uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is,

 • (a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • (b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,

 • (c) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het recht om de verwerking te beperken;

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

 • (a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);

 • (b) De verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op wissen);

 • (c) Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of,

 • (d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds anderszins verwerken, maar alleen:

 • (a) met uw toestemming;

 • (b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

 • (c) voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

 • (d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Wij zullen u informeren voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op data portabiliteit

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere onderneming, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op te slaan op een privé-apparaat.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • (a) De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is verleend;

 • (b) De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ( contact@apd-gba.be ).

5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN

Om u onze website te kunnen bieden, werken wij samen met een dienstverlener om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. We gebruiken de volgende categorieën dienstverleners:

 • (a) Als Cloud Hosting gebruiken we Amazon Technologies Inc.

 • (b) Als Webplatform gebruiken we Storyblok

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven in het geval dat openbaarmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Als zodanig maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan onze sociale media partners. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale mediakanalen te leiden en om interactie met onze inhoud mogelijk te maken. Deze social media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke sociale media-serviceprovider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van socialemediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de socialemediadienst op als verwerkingsverantwoordelijke. Uitsluitend ter informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende dienstverlener):

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte

7. COOKIES

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd hebben we het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Op de website kunt u steeds de meest recente versie van het Privacybeleid raadplegen